Souhlas a zpracování osobních údajů na webových stránkách www.transferspraha.cz

Základní ustanovení

Objednatel, který si zadal službu z webové stránky poskytovatele, poskytuje z vlastní vůle osobní a firemní údaje, které jsou chráněny podle Nařízení o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů dále jen “GDPR”. Poskytovatel, který obdržel údaje objednatele – IP adresu, jméno, příjmení, bydliště a daňové a další údaje podle formuláře objednávky je povinen s těmito údaji zacházet tak, aby byly chráněny před zneužitím a byla dodržena zákonná norma podle GDPR.

Zpracování údajů

Poskytovatel, jeho zaměstnanci a smluvní spolupracovníci po získání údajů z objednávky postupují podle zákonných požadavků, údaje využívají jen k účelu, ke kterému byly poskytnuty objednatelem, což je provedení objednávky. Údaje, jichž se ochrana týká, jsou poskytnuty objednatelem a ten odesláním objednávky a následnou komunikací, pokud uvede další údaje, uděluje souhlas s jejich zpracováním pro účely provedení, uložení, záznamu a fakturování objednávky. Jiným způsobem smějí být využity pouze se souhlasem objednatele. Všichni, kdo zacházejí s údaji dle GDPR musejí být poučeni kromě externích osob, jejichž odpovědnost vyplývá ze zákona a ze vztahu k poskytovateli.

Zadání objednávky

Údaje, které objednatel uvede do formuláře, jsou nezbytné k vyřízení objednávky, kontaktu s objednatelem a provozovatelem. Jsou využívány a archivovány pouze pro tento účel, pokud nedá objednatel souhlas s jiným použitím. Údaje o platbách jsou chráněny poskytovatelem platební brány a nikdo jiný k nim nemá přístup. Také ostatní platební údaje podléhají bankovnímu tajemství a GDPR. Je s nimi obeznámen pouze oprávněný pracovník provozovatele a pracovníci, kteří plní zákonné povinnosti ve vztahu např. k Finančnímu úřadu.

Reklamace

Také v případě reklamací a poskytování údajů při jejich vyřizování se poskytovatel řídí GDPR a chrání je a zachází s nimi stejně jako s údaji v objednávce a dalšími poskytnutými údaji objednatele.

Výhrada užití osobních údajů

Poskytovatel služeb na webové stránce www.transferspraha.cz se zavazuje, že osobní údaje využije pouze v souvislosti s vyřízením poptávky, objednávky a všem jednáním či kontaktům, které se týkají vyřizování a zdárnému provedení a dokončení smlouvy uzavřené na dálku s objednatelem. Neodpovídá za vadné nebo cizí údaje, které mu chybně nebo úmyslně poskytl objednatel.

Informační zdroje

Pokud poskytovatel webových stránek www.transferspraha.cz používá další elektronické služby a sociální sítě k provedení, propagaci, poptávkám a objednávkám pro objednatele, je oprávněn využít tyto osobní údaje i na uvedených kanálech, ale s náležitou opatrností, s čímž uděluje objednatel souhlas. Tento souhlas může vzít kdykoliv zpět. Bez vědomí objednatele nelze zpracovávat osobní údaje podle GDPR k jiným činnostem, propagaci, hromadným emailům a poskytování údajů třetím osobám.

Jiné využití údajů

Podle článku 6 odst. 1 GDPR poskytovatel webových stránek www.transferspraha.cz a jím oprávněné osoby využívají údaje pro ochranu svých zájmů a právních postupů, jež souvisejí s jeho obchodní a podnikatelskou činností. Poskytovatel je oprávněn k uplatnění svých práv použít osobní údaje k neoprávněným žádostem, postupům a dalším aktivitám, které jej finančně nebo jinak poškozují.

Osobní údaje jsou také využity podle zákonů k vedení účetnictví, auditu a vyhovění nárokům státních orgánů podle zákonných oprávnění.

Práva objednatele

Objednatel má právo žádat prošetření postupu s nakládáním a správou jeho osobních údajů Úřad na ochranu osobních údajů České republiky. Zároveň může požádat o přístup k osobním údajům, opravu a vymazání osobních údajů, změnu způsobu zpracování osobních údajů a jejich přenos a namítnout rozsah zpracování. Uživatel musí o tyto změny a nároky požádat písemně na kontakty uvedené na webových stránkách provozovatele.                             

Podmínky udělení souhlasu s využitím výše uvedených údajů jsou platné a účinné dnem odeslání objednávky objednatelem poskytovateli.

V Praze dne 2.2.2020  

×

Cart

Open chat
Powered by