Obchodní podmínky

Obsah a platnost těchto Obchodních podmínek se vztahuje pouze na webové stránky www.transferspraha.cz. Jsou závazné pro obchodní vztah mezi provozovatelem webových stránek (dále jen „poskytovatel“) a „objednatelem“ –  uzavřený objednávkou v elektronické formě na  poskytnutím služby, kterou je transfer dopravním prostředkem, zajištění exkurze, ubytování nebo dalších služeb, které jsou na uvedených stránkách uvedené. Tyto obchodní podmínky se řídí platnými a účinnými právními předpisy České republiky.

Vlastníkem a provozovatelem webových stránek www.transferspraha.cz je společnost NetVote s.r.o. se sídlem Praha 1, Vojtěšská 211/6, IČ 08302936.

Pro jakékoliv využití webových stránek a služeb na nich uvedených v rámci těchto Obchodních podmínek platí údaje a kontakty uvedené na webových stránkách www.transferspraha.cz a jejich aplikování zakládá obligatorní povinnosti z právního vztahu mezi uživatelem a poskytovatelem.

Tyto obchodní podmínky upravují práva a povinnosti mezi poskytovatelem služby podle zadání objednatele, přičemž musí být zachovány běžné standardy služeb. Poskytovatel neodpovídá za omyl nebo za špatně specifikovanou poptávku objednatele. Může však poskytnout na takový omyl slevu nebo náhradní plnění.

Tyto obchodní podmínky jsou platné a účinné ode dne 2.2.2020.

Pro objednatele platí obecná ustanovení českých zákonů a především práva dle NOZ –  Nového občanského zákoníku v platném znění.  Odpovědnost za škodu, lhůty vyřízení a uzavření nebo odstoupení od smlouvy se řídí ustanoveními tohoto zákona. Poskytovatel i objednatel souhlasí s tím, že v případě sporů je příslušný k projednání a rozhodnutí soud podle sídla poskytovatele.

Uzavření obchodního vztahu

Objednatel odesláním objednávky uzavírá s poskytovatelem smlouvu na dálku, jejíž nedílnou součástí jsou údaje poskytovatele, které jsou uvedené na webových stránkách www.transferspraha.cz a údaje objednatele, za jejichž správnost objednatel ručí. Poskytovatel neodpovídá za nesprávnou objednávku a z toho vzniklé částečné nebo celkové vadné plnění.

Objednatel po vyplnění odešle objednávku poskytovateli a tímto momentem dochází k uzavření smlouvy na dálku a k její platnosti a účinnosti. Objednatel může objednat služby pro sebe nebo jinou osobu jen v případě, že je k tomu oprávněn. Poskytovatel pak na základě objednávky jedná na základě dobré víry v její správnost, úplnost a platnost.

Objednatel uvádí také fakturační údaje, které jsou součástí daňových dokladů. Pokud požaduje jiné údaje, musí tyto sdělit poskytovateli včas a se všemi náležitostmi podle zákonů a předpisů ČR.

Objednatel může požádat o storno objednávky, když poskytovatel poskytne k takovému kroku součinnost. Pokud je objednávka již zadána nebo částečně splněna, poskytovatel tuto část plnění vyfakturuje a objednatel je povinen ji zaplatit, jako by se jednalo o dokončenou objednávku.

Po obdržení objednávky objednatel automaticky potvrdí na emailovou adresu nebo na telefon či jinou službu, uvedenou objednatelem, že objednávku přijal. Přitom si v případě více možných údajů o objednateli může vybrat, jaký způsob komunikace zvolí, leda by ho objednatel vyzval k určitému způsobu komunikace, který je běžný a poskytovateli dostupný.

Po objednání provede objednatel platbu nebo v případě jiné možnosti zaplatí zálohu. Přijetím objednané služby na jím uvedené údaje se objednatel zavazuje k zaplacení.

Objednávky eviduje poskytovatel ve svém datovém úložišti a v emailové konverzaci, kde k ní má přístup pouze poskytovatel a jím oprávnění pracovníci. Každý pracovník poskytovatele je poučen o povinnosti zachovávat obchodní tajemství a ručí za škody, které může způsobit. Dále se nakládání s osobními údaji řídí předpisem GDPR uvedeným na těchto stránkách.

Všechna ostatní ujednání zde nezmíněná se řídí obecnými právními předpisy a v případě změn nebo odchylek od těchto Obchodních podmínek, musejí mít písemné potvrzení obou stran formou, jakou byla provedena objednávka a musejí být také oběma stranami odsouhlaseny. Neplatí zde fikce souhlasu či doručení.

Konkurenční doložka

Objednatel se zavazuje odesláním objednávky, že neuzavře žádnou jinou smlouvu nebo si neobjedná službu s žádnou osobou, se kterou jednal nebo která s ním byla ve vztahu přes objednávku nebo během provedení služby sjednané s poskytovatelem. Za takovou činnost a porušení se sjednává smluvní pokuta 100.000,-Kč a náhrada ušlého zisku ve výši ceny takto sjednané objednávky na úkor poskytovatele. Skutečnost, že objednatel navázal a využívá služeb osoby, která mu byla poskytnuta prostřednictvím poskytovatele nebo v této souvislosti, zakládá oznamovací povinnost objednatele. 

Cena služby

Všechny ceny uvedené poskytovatelem na webu www.transferspraha.cz jsou pevné a neměnné k momentu uzavření objednávky. Pokud je vyžadována změna termínu nebo dalších podmínek, cena se může zvýšit. Ceny však po schválení poskytovatelem a odeslání objednávky nepodléhají žádným změnám, měnová či jiná rizika jdou na vrub poskytovatele.

Ceny jsou uváděny tak, aby bylo patrné, zda jsou s nebo bez DPH.

Poskytovatel neodpovídá za kvalitu objednání a případné nepřesné zadání ani za kvalitu připojení a chyb při přenosu dat. Pokud si objednatel není jist, zda je vše v pořádku a průběh objednávky se již realizuje, může požádat poskytovatele o potvrzení jiným dostupným způsobem.

Náklady na datové přenosy a s nimi související provoz si hradí každá ze stran sama za sebe.

Podmínky platby

Současně s objednáním je objednateli zasláno potvrzení a faktura, pokud o ni požádá. Jinak obdrží jednoduchý účetní doklad na základě údajů, které uvedl. Faktura zaslaná elektronickou cestou je platným daňovým dokladem, pokud obsahuje všechny náležitosti.

Platbu může provést objednatel způsobem uvedeným na webových stránkách www.transferspraha.cz nebo převodem podle údajů na faktuře. Může si také domluvit jiný způsob platby (složenkou, osobně).  Výběr platební metody je na objednateli. Jen musí vzít v úvahu, že různé druhy platby mají jinou lhůtu pro připsání prostředků na účet poskytovatele.

Bankovní a jiné poplatky spojené s placením za objednávku si na svojí straně hradí každá ze stran sama. Součástí provedené platby je účtenka s evidencí tržby podle Zákona o EET.

Způsob provedení služby

Po odeslání a potvrzení objednávky se poskytovatel zavazuje ve smluvené době poskytnout službu ve smyslu objednávky a nabídky na webových stránkách. Pokud si objednatel vyžádá další služby jako je například dojednání ubytování, speciální exkurze, doprovod atd. platí, že objednávka vzniká cenovou dohodou obou strana potvrzením objednatele pomocí některého ze způsobu, uvedeného na webových stránkách www.transferspraha.cz. Objednávka je zrealizována a předána provedením služby.

Reklamace

Poskytovatel ručí za správnost a kvalitu. Neodpovídá za špatné zadání, a pokud v něm byly vady a chyby, není povinen měnit službu. Pokud požaduje objednatel další služby nebo změny stávajících a již objednaných nebo prováděných služeb, musí si o ně požádat a případně doplatit.

 

Všeobecné podmínky

Strany se dohodly, že nejprve budou spory řešit vzájemnou domluvou a dohodou. Reklamace je možná pouze za předpokladu zřejmých vad a chyb, které vznikly na straně poskytovatele.

U služeb uvedených na www.transferspraha.cz neplatí ustanovení § 1829 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., Občanského zákoníku a dílo nelze do 14 dní vrátit bez udání důvodu.

Jakákoliv reklamace musí být nejprve projednána a oznámena poskytovateli. Vady se vyřizují výhradně mezi oběma stranami. Přitom se používají kontakty uvedené na webových stránkách nebo kontakty objednatele v objednávce.

Objednatel odesláním objednávky potvrzuje, že souhlasí s cenou a s těmito Obchodními podmínkami. V případě sporů se tyto Obchodní podmínky řídí českým právem a z něho vyplývajícími procesními postupy.

V Praze dne 2.2.2020

×

Cart

Open chat
Powered by